Klanten­service

Klantenservice

Specialismen

Klantenservice

Onze klantenservice helpt je graag met al jouw vragen. Mocht jouw vraag niet beantwoord worden dan kunt je altijd contact opnemen met een van onze medewerkers via het telefoonnummer: 0591-611396

Hier vind je alle betaalinformatie die betrekking heeft op de website van Automat.

• Uiteraard zijn alle prijzen op onze website inclusief BTW.

 

Contant of per pin

• Reparaties dienen contant of per pin te worden voldaan.

• Betaling per bank is alleen vooraf mogelijk.

Algemene voorwaarden Dregema

Uw rechten als u een product wilt ruilen of terug brengen

Artikel 1: Definities

Onder ‘leverancier’ wordt in deze voorwaarden verstaan Dregema

Onder ‘opdrachtgever’ wordt de wederpartij verstaan.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Op alle rechtsbetrekkingen, overeenkomsten van koop en verkoop tussen voornoemde partijen en alle bijkomende diensten en verrichtingen in het kader van de branche van Dregema zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht c.q. door het totstandkomen van de overeenkomst. Zodra deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gelden zij ook voor alle nadien te sluiten overeenkomsten tussen partijen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door de leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn op de door deze voorwaarden beheerste rechtsbetrekkingen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk door de leverancier op een bepaalde rechtsbetrekking van toepassing is verklaard. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van dergelijke algemene voorwaarden zal in geen geval betekenen dat die algemene voorwaarden van de opdrachtgever ook op andere rechtsbetrekkingen tussen leverancier en opdrachtgever van toepassing zijn of zullen zijn.

Artikel 3: Aanbiedingen en bestellingen

Alle aanbiedingen gedaan door de leverancier zijn vrijblijvend. Mondelinge afspraken en bedingen, al of niet in afwijking van een eerdere aanbieding of overeenkomst, binden de leverancier slechts nadat deze door de leverancier schriftelijk zijn bevestigd. Wordt bij het plaatsen van een bestelling niet een prijs uitdrukkelijk overeengekomen, dan wordt deze ongeacht eerdere offertes of overeengekomen prijzen, uitgevoerd tegen de tijde van uitvoering geldende prijs.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door opdrachtgever, behoudt de leverancier zich het recht voor de aanbieding binnen een termijn van vier werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daar van af te wijken. Bij gebreke van een dergelijke herroeping of afwijking wordt de aanbieding bindend.

Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, staten en modellen zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven in de aanbieding. Kleine verschillen in de uitvoering zijn toelaatbaar, tenzij de opdrachtgever binnen vier dagen na het blijken van het verschil de leverancier en eventueel de uitvoerder dienaangaande in gebreke stelt, met aanzegging van een redelijke termijn tot herstel van het verschil.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het enkele feit van de verkoop c.q. levering, danwel na aanvaarding van een aanbieding. Indien de leverancier een opdracht tot presteren heeft ontvangen, komt de overeenkomst tot stand doordat de leverancier onmiddellijk danwel uiterlijk binnen acht dagen nadat die opdracht is ontvangen, deze bevestigt c.q. aanvaardt of met de nakoming van de overeenkomst begint.

Artikel 5: Levering en nakoming

Overeengekomen leverings- c.q. prestatietermijnen van c.q. door de leverancier zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Indien een termijn voor nakoming door de leverancier is overeengekomen, gaat deze termijn niet in nadat de leverancier alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden en gegevens alsmede de overeengekomen (aan)betaling heeft ontvangen. Ook zonder overeengekomen leveringstermijn is de leverancier slechts gehouden tot nakoming na ontvangst van de overeengekomen aanbetaling.

Overschrijding van de termijn voor nakoming van de overeenkomst door de leverancier, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever niet een recht op vergoeding van directe of indirecte schade, of vergoeding van welke kosten dan ook, noch het recht de overeenkomst te ontbinden of zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten en / of niet na te komen. De leverancier dient bij niet-tijdige levering schriftelijk in gebreke gesteld te worden.

De leverancier heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal op het afgesproken tijdstip aan de opdrachtgever aan te bieden danwel gereed te houden voor afname. Indien de opdrachtgever de zaak niet ophaalt danwel weigert de zaak in ontvangst te nemen, komen de kosten voor opslag en andere noodzakelijke kosten, waaronder incassokosten, voor rekening van de opdrachtgever. Een aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld.

De leverancier zal de niet afgehaalde of geweigerde zaken tot twee maanden na het aanbod tot levering opslaan en de opdrachtgever schriftelijk berichten dat de zaken kunnen worden afgehaald tegen kontante betaling met verrekening van de door de leverancier gemaakte kosten. Na afloop van deze termijn is de leverancier gerechtigd over de zaken te beschikken, onverminderd enig ander recht van de leverancier. Zaken die ter reparatie aan de leverancier zijn aangeboden en die door wanbetaling van de opdrachtgever danwel wegens onbestelbaarheid niet kunnen worden (terug)bezorgd, gaan door het enkele verloop van 3 maanden, gerekend vanaf het tijdstip waarop de leverancier de te repareren zaken aan de opdrachtgever aangeboden heeft, in eigendom over op de leverancier zonder dat deze tot enige tegenprestatie verplicht is. Indien op verzoek van de opdrachtgever vooraf een prijsopgave wordt gedaan, is de leverancier gerechtigd de kosten van de prijsopgave, waaronder de kosten van onderzoek en de eventuele portokosten, in rekening te brengen.

Artikel 6: Betaling

Levering en / of verhuur van zaken en diensten geschiedt tegen contante betaling of middels ondertekening van een eenmalige incasso opdracht door opdrachtgever. Leverancier is gerechtigd een naar eigen inzicht vast te stellen bedrag als aanbetaling te vorderen.

In de andere gevallen ( uitsluitend op voorhand overlegd en B2B ) dient betaling van de overeengekomen prijs te geschieden zonder aftrek, verrekening of opschorting, op de op de factuur aangegeven wijze binnen 8 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn van 8 dagen is een fatale termijn.

Indien de leverancier binnen voornoemde termijn geen betaling heeft ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en voor de door de vertraging te lijden schade aansprakelijk, zonder dat ingebrekestelling door de leverancier vereist is. De opdrachtgever is na verzuim, naast een mogelijke vertragingsschade, een rente van 0,5% per 14 dagen of een gedeelte van 14 dagen over het niet betaalde netto factuurbedrag verschuldigd. Tevens zullen alle kosten tot het incasseren van de vordering c.q. het bewerkstelligen van het nakomen van de overeenkomst, voor zover in redelijkheid gemaakt, voor rekening van de opdrachtgever komen, onverminderd het recht van de leverancier de werkelijk door hem geleden schade te vorderen.

Voor zover de schade buitengerechtelijke incassokosten betreft, worden deze kosten in rekening gebracht volgens een tarief van maximaal 15% met afglijdende schaal, te berekenen over de hoofdsom, rente en kosten met een minimum van €100,=.

Indien de opdrachtgever de opdracht wijzigt of annuleert, is de leverancier gerechtigd een vergoeding voor de reeds bestede tijd en de gemaakte kosten in rekening te brengen, onverminderd zijn recht de werkelijke schade te vorderen. Annulering later dan 48 uren voor het overeengekomen tijdstip van uitvoering van de opdracht, geeft de leverancier in ieder geval het recht 50% van de overeengekomen prijs, danwel van het gebruikelijk in rekening te brengen uurloon, als vergoeding te vorderen.

Artikel 7: Prijzen

Alle prijzen zijn in netto contant zonder korting en exclusief ten tijde van de levering of verhuur verschuldigde belastingen. De prijs van een gedeeltelijke prestatie door de leverancier, waaronder ook wordt verstaan de levering of verhuur van één of meerdere onderdelen van een samengestelde opdracht, kan, indien het bedrag voor deze gedeeltelijke prestatie niet uit een offerte kan worden afgeleid, in redelijkheid worden bepaald aan de hand van de opgegeven totaalprijs of van de in de branche gebruikelijke prijzen. De leverancier behoudt zich het recht voor om, indien na totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een wijziging ondergaan, dienovereenkomstig de prijs aan te passen. Dit recht bestaat eveneens indien voor de leverancier een nadelige wissel- c.q. valutakoers zich voordoet, zowel voor als tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Van een dergelijke wijziging zal de opdrachtgever schriftelijk in kennis worden gesteld.

Artikel 8: Product retourneren

Hebt u spijt van een aankoop? Mag u het product dan altijd ruilen? Bij veel winkels wel, maar bij andere winkels weer niet. Ruilen is geen recht. Het is een gunst van de verkoper. Dat betekent dat een verkoper niet verplicht is om een product terug te nemen als u het toch niet wilt hebben. Wanneer mag u iets ruilen? Bij veel winkels kunt u binnen een bepaalde tijd het product ruilen. Maar dit mag alleen als u het product niet gebruikt hebt en als het niet beschadigd is. Kunt u geen ander product vinden dat u wilt hebben? Dan krijgt u soms een tegoedbon. Bij sommige winkels krijgt u zelfs uw geld terug. Dat moet dan wel binnen een bepaalde tijd. Op de kassabon staat meestal voor welke datum u het product kunt terugbrengen. Bij sommige winkels kunt u juist niet ruilen. Denk bijvoorbeeld aan meubelwinkels die voor u een bank bestellen. Of als u een keuken koopt. Tip Twijfelt u of een product wel helemaal is wat u zoekt? Vraag dan van tevoren aan de verkoper of u uw geld terugkrijgt als u het product terugbrengt. Bij ons kunt u uw in de winkel ruilen binnen een termijn van 8 dagen.

Aankopen via internet, telefoon en aan de deur

Bovenstaande regels gelden voor aankopen in een fysieke winkel. Als u een product aan de deur koopt, of op straat, via internet of telefoon, mag u het product meestal wel teruggeven. Dat komt omdat u dan vaak een bedenktijd hebt. Dit betekent dat u binnen een bepaalde tijd kunt beslissen dat u het product toch niet wilt hebben. U kunt het dan teruggeven. Als u het product binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen terugstuurt, moet de verkoper uw geld teruggeven.

U kunt hiervoor gebruik maken van ons formulier Herroepingsrecht

Toelichting herroepingsformulier
U heeft het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Binnen deze termijn mag u het artikel bekijken, beoordelen zoals u ook in een winkel doet, tenzij anders vermeld.
De herroepings termijn verstrijkt 14 dagen na de dag:
Waarop het artikel in uw bezit is: 
Bij meerdere artikelen in een bestelling, die afzonderlijk worden geleverd: waarop u het laatste artikel hebt ontvangen:
Bij een artikel dat uit verschillende onderdelen bestaat: waarop u het laatste onderdeel hebt ontvangen.


U maakt gebruik van het herroepingsrecht door: 
Het geven van een retouropdracht via e-mail, of via een van onze medewerkers. Na uw melding heeft u 14 dagen de tijd om het artikel te retourneren. Binnen 14 dagen na ontvangst van uw geaccepteerde retour ontvangt u uw betaling van ons terug.

U maakt gebruik van het herroepingsrecht door: 
Het geven van een retouropdracht via e-mail, of via een van onze medewerkers.
U kunt het artikel alleen terug sturen als:
Het artikel compleet is
In de – voor zover redelijkerwijs mogelijk – originele staat en fabrieksverpakking.
Voor de eventuele waardevermindering die ontstaat omdat u het artikel op een op andere wijze hebt gebruikt dan u in een winkel zou doen, mogen wij uaansprakelijk stellen.
U kunt ook door het invullen van het modelformulier aangeven dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. U bent echter niet verplicht het modelformulier te gebruiken, want ook zonder het formulier geldt het herroepingsrecht.

Artikel 9: Eigendom, risico en eigendomsvoorbehoud

Alle zaken en / of onderdelen zijn vanaf het tijdstip van levering of verhuur voor rekening en risico van de opdrachtgever. Levering en verhuur geschiedt steeds af bedrijf / winkel van de leverancier. Indien de te leveren zaken, om welke reden dan ook, niet of nog niet geleverd kunnen worden, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de terbeschikkingstelling van vervangende zaken te verlangen. Deze zaken zullen ter beschikking worden gesteld als verhuurde zaken.

De leverancier behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Onder deze verplichtingen worden mede verstaan de aan de leverancier te betalen schadevergoeding, rente en / of kosten, doch ook de koopsom van andere leveringen, hetzij reeds geschied, hetzij nog toekomstig.

Artikel 10: Verhuur

Het is de opdrachtgever verboden verhuurde zaken aan derden in gebruik te geven of anderszins af te staan. Indien de verhuurde zaak door de opdrachtgever in gebrekkige staat wordt ontvangen, is de opdrachtgever verplicht daarvan onmiddellijk doch uiterlijk één dag na constatering van het gebrek, met opgave van het gebrek aan de leverancier mede te delen. Bij niet nakoming wordt de opdrachtgever zelf voor de beschadiging c.q. het gebrek aansprakelijk gehouden. De opdrachtgever is verplicht onmiddellijk beschadigingen aan verhuurde zaken schriftelijk aan de leverancier mede te delen. De opdrachtgever dient de schade zoveel mogelijk te beperken, doch hij is niet gerechtigd beschadigingen zelf te herstellen. Indien de opdrachtgever het bovenstaande niet nakomt, behoudt de leverancier zich het recht voor om alle na ontvangst van de verhuurde zaken geconstateerde beschadigingen te beschouwen als door de opdrachtgever veroorzaakt en de schade op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 11: Afspraken

Dregema hanteert een No-Show policy.

Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak binnen 24 uur voortijdig annuleert worden er géén kosten doorberekend. Dregema Emmen behoud zich het recht om € 15.- excl btw door te berekenen bij het annuleren of niet komen opdagen op de afspraak i.v.m. gereserveerde tijd en handelingskosten.

Artikel 12: AansprakelijkheidDe leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen en / of materiele schade aan installaties en eigendommen van de opdrachtgever en derden, als gevolg van een gebrek in / aan door de leverancier geleverde of verhuurde zaken, behoudens grove schuld of opzet van de leverancier of zijn ondergeschikten. In geval van schade zal de leverancier op eerste verzoek van de opdrachtgever de identiteit van zijn leverancier en / of de producent vermelden.

De leverancier is niet aansprakelijk voor de schade voor de opdrachtgever of derden ten gevolge van stilstand, storing, onvoldoende en / of onjuiste werking van de geleverde of verhuurde zaak of gedeelten daarvan, danwel ontstaan door een niet tijdige beschikbaarstelling van de te leveren of te verhuren zaken c.q. diensten, danwel ten gevolge van vertraging bij de uitvoering van reparaties / onderhoudswerkzaamheden of bij verlies of beschadiging van zaken, al of niet ter reparatie aangeboden, een en ander behoudens grove schuld of opzet van de leverancier of zijn ondergeschikten.

De leverancier is nimmer aansprakelijk voor zaken en / of onderdelen die de opdrachtgever of derden hebben aangeleverd of voor schade ontstaan door ondeskundig of onoordeelkundig behandelen van zaken door de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier steeds tegen mogelijke aanspraken ter zake door derden.

De leverancier verplicht zich de opgedragen c.q. overeengekomen diensten naar beste vermogen uit te voeren. Hij aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de nakoming van deze diensten niet tijdig of niet behoorlijk is uitgevoerd, behoudens opzet of grove schuld.

Indien de leverancier op grond van deze voorwaarden en / of enige wettelijke bepaling gehouden is tot vergoeding van schade, beloopt deze schade nimmer meer dan de hoogte van de door de opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie danwel de hoogte van de vergoeding waarop de leverancier jegens zijn verzekeraar aanspraak kan maken.

Artikel 13: Garantie

De leverancier is garantieplichtig gedurende 12 maanden na op- c.q. aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De garantieplicht strekt in geen geval verder dan tot herstel of kostenloze vervanging van de geleverde zaken of onderdelen die ondeugdelijk zijn gebleken als gevolg van materiaal-, constructie- of montagefouten. De retournering van de te herstellen of te vervangen zaken geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. De garantie strekt zich niet uit over gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde spanning, blikseminslag, beschadigingen door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen, of door onoordeelkundige behandeling, onderhoud of reparatie door of namens de opdrachtgever of derden uitgevoerd.

Voor fabrieksfouten alsmede voor met fabrieksgarantie geleverde zaken, gelden in afwijking van het bovenstaande uitsluitend de door de producent gehanteerde garantiebepalingen.

De opdrachtgever kan geen beroep doen op enige garantiebepaling zolang de opdrachtgever zelf niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. De leverancier verstrekt slechts gedurende drie maanden garantie op gebruikte zaken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

De leverancier is bij verzuim van de opdrachtgever bevoegd zijn nakoming van de overeenkomst op te schorten en / of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, onverminderd zijn uit de wet en de overeenkomst en deze voorwaarden voortvloeiende rechten en aanspraken, waaronder recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding wordt bepaald op 50% van de vergoeding van de (het) niet uitgevoerde (deel van de) overeenkomst, behoudens het recht van de leverancier de werkelijke schade te vorderen.

De leverancier heeft het recht om zaken, die in het kader van een nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst zijn geleverd en / of verhuurd, terug te nemen tegen creditering van de daarvoor door hem betaalde kostprijs, onverminderd alle uit de wet en / of de overeenkomst voortvloeiende rechten en aanspraken.

Wanneer bij de overeenkomst is bedongen dat de levering op een bepaald tijdstip dient te geschieden en de opdrachtgever schriftelijk heeft laten weten dat deze leveringstermijn niet mag worden overschreden, dan is de opdrachtgever gerechtigd om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat de levering heeft plaatsgevonden, de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15: Reklame

De opdrachtgever dient reklames over direct waarneembare gebreken binnen acht werkdagen na aflevering c.q. na verrichten van betreffende diensten bij de leverancier schriftelijk te melden. Bij gebreke van tijdige melding vervalt elke aanspraak. Alle overige reklames dienen binnen acht dagen nadat de opdrachtgever het gebrek of de onjuistheid ontdekt heeft of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de zaken, aan de leverancier schriftelijk te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld, dienen de klachten binnen deze termijn schriftelijk te worden ingediend.

Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde schort het recht van reklame geen verplichtingen van de opdrachtgever op.

Artikel 16: Geschillen

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de volgens de wet bevoegde rechter binnen het arrondissement waar de onder artikel 1 bedoelde leverancier valt, voor zover de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd verklaard heeft.

Het Nederlandse recht is bij uitsluiting van toepassing op alle geschillen.

Wilt u een product retourneren? Bekijk uw herroepingsrecht.

Let op: u heeft 14 dagen bedenktijd en uw retournering moet het volledige product zijn zonder schade. Schade kan aan u worden doorberekend.

Jouw privacy is belangrijk voor ons, hoe we omgaan met je gegevens hebben we uitgewerkt in ons privacy beleid, klik hier om deze te lezen.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Cookies

Dregemamaakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Daarnaast plaatst Dregema “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruikt Dregema bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

Op alle door Dregema aangeboden producten gelden de garantievoorwaarden van de Nederlandse leveranciers, Deze garantie is minimaal 1 jaar. Bij gebruiksgoederen kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie indien het defect door het veelvoudig gebruik komt. Fabricage fouten vallen wel onder garantie.

Defect product binnen garantietermijn (geen verbruiksgoederen)

Alle producten die door Dregema verkocht worden kunnen onder garantie hersteld worden bij de nederlandse service punten van de desbetreffende leverancier. Ook kunnen de producten ter reparatie aangeboden worden bij onze vestiging.

Defect product buiten de garantietermijn

Alle producten die Dregema verkoopt kunnen hersteld worden bij de Nederlandse service punten van de desbetreffende leverancier. Ook kunnen de producten ter reparatie aangeboden worden in een van onze vestigingen

Uitgesloten van garantie

De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie:
  • Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik
  • Vocht- of waterschade
  • Gebroken displays en schermen
  • Schade bij gebruiksartikelen

Telefonisch contact opnemen?

Stel jouw vraag aan één van onze medewerkers

DHL + DPD Servicepunt

Nijbracht 110 - Emmen

14 Dagen bedenktijd en retour

Op alle online aankopen

Gratis verzending NL + BE + DE

Voor orders vanaf € 75,-

100% Veilig betalen

iDeal / MasterCard / Visa / KBC / CBC

De waardering van dregema.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 8.9/10 gebaseerd op 480 reviews.